Pravidla jízdy na segway, bezpečnostní pokyny a vybavení

Před jízdou na segway v Praze i jinde po celé ČR zákazník absolvuje školení od svého instruktora a podepíše mu dokument, který stvrzuje, že byl proškolen k jízdě na segway.

K jízdě na segway není potřebné žádné řidičské oprávnění. Cena zahrnuje cca. 10 minutovou instruktáž k ovládání Segway, která je samozřejmě nad rámec placené vyjížďky.

instruktážní video

Jak řídit segway v 11 krocích ( anglický jazyk ): http://www.wikihow.com/Ride-a-Segway-Safely

Když dorazíte na dané místo, Váš průvodce Vám osvětlí základní pravidla bezpečné jízdy a pak už to můžete rozjet. Pokud se budete chtít zdržet trochu déle, žádný problém, započítává se Vám pouze čistý čas jízdy.


Technické údaje a Parametry Segway X2:

Výška stupátka24 cm
Šířka stupátka53,3 x 77,5 cm
Váha vozítka54,4 kg
Nosnost 25 - 115 kg
Nosnost se zátěží max. 118 kg
Napájení2 Li-ion baterie
Doba nabíjení 10 hod
Dojezd až 32 km
Kola10 palcová z leštěného hliníku
Pneu 7 palcové nízkotlaké
Rychlost max 20 km/h
Displejpodsvětlený vícebarevný LCD

Počasí:

Jezdí se celoročně za každého počasí.


Oblečení

Pohodlná obuv (tenisky). Ochranná helma. Při chladnějším počasí více vrstev volného pohodlného oblečení.

Zapůjčujeme helmu, pláštěnku, rukavice a to vše zcela zdarma.


Pravidla, průběh vyjížďky, deklarace, popis ovládání a parametry námi půjčovaných segway X2 a I2

Naše půjčovna nabízí oba typy strojů segway, tedy typ terénní X2 a typ městský I2, pro oba tyto typy není nutné vlastnit jakékoli speciální řidičské oprávnění.

Vyjížďka na stroji segway je vždy s proškoleným průvodcem, jehož úkolem je, 100 % péče o přání a kvalitu vyjížďky a určování takových tras, které jsou pro segway sjízdné a bezpečné pro klienta.

Vyjížďky na segway se konají u nás celoročně, tedy 365 dnů v roce a za každého počasí.

Pravidla pro používání segway

Každá autorizovaná půjčovna segway, která je sdružovaná v asociaci segway půjčoven, se řídí pravidly. Tyto pravidla, pro zvýšení bezpečnosti provozu vozítek segway na pozemních komunikacích, byla definována ve studii. Objednavatelem a zadavatelem této studie je Městská část Prahy 1. Vyhotovitelem studie je Fakulta dopravní ČVUT, ústav soudního znalectví v dopravě.

Pravidla pro provoz vozítka segway, která musí respektovat jak zákazník, tak provozovatel aktivity, jsou následující:

 1. Uživatel vozítka segway je účastníkem provozu na pozemních komunikacích, jejichž součástí jsou i chodníky, a proto je obdobně jako chodec povinen :
  a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,
  b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích,
  c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, například při přejíždění vozovky po přechodech pro chodce, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.
 2. Doporučujeme vytipovat místa či ulice s mimořádně úzkými chodníky a hustým pohybem chodců, a tam – v důsledku zvláštností místních podmínek – provoz vozítek segway zakázat formou písemného příkazu provozovatelům. Vytipování takových míst či ulic není předmětem této studie.
 3. Uživatele vozítka segway lze považovat za chodce při dodržení podmínky, že rychlost vozítka segway musí být technicky omezena a to na nejvýše 10 km/h. Při užití v jiných režimech, dovolujících vyvinout výrazně vyšší rychlost, než je rychlost chůze, není možné uživatele vozítka segway považovat za chodce, proto jízda vyšší rychlostí než 10 km/h v místech určených chodcům je zakázána. Omezení rychlosti má praktický význam i pro provozovatele půjčoven těchto vozítek, aby skupina vedená průvodcem-instruktorem neujela poslednímu členu skupiny. Vozítko segway není možné používat k provozu na pozemních komunikacích mimo režimu chůze, protože není pro takový provoz schváleno.
 4. Při předjíždění, objíždění a při míjení chodce nesmí uživatel vozítka segway jet rychleji než 6 km/h a to v úseku, kde je vzdálen od chodce méně než 6 m.
 5. Uživatel segway nemá přednost před chodci.
 6. Uživatel segway musí jezdit na chodnících při pravém okraji (kromě objíždění chodců), přičemž to však nesmí být okolo východů z domů a obchodů či výjezdů z objektů. Tím se omezí jízda vozítek segway v daném směru jen na chodník na levé straně ulice (vůči tomu směru). Pro ulice, kde je jen jeden z chodníků dostatečně široký, lze povolit jízdu vozítek segway jen v tom směru, ve kterém při jízdě po pravé straně chodníku se nebude jezdit okolo východů z domů a obchodů či výjezdů z objektů.
 7. Uživatel na vozítku segway se musí plně věnovat řízení, během jízdy ani při stání na vozítku segway nesmí telefonovat, kouřit, jíst, pít, fotografovat a pod.
 8. Uživatel na vozítku segway nesmí být pod vlivem alkoholu – proto půjčovny nesmějí nabízet na svých trasách zastávky spojené s konzumací piva ani jiného alkoholu.
 9. Na vozíku segway smí být jen jediný uživatel, přibrání spolujezce je nepřípustné. To se týká i dítěte v zádové sedačce či v úvazu na prsou.
 10. Vozítko segway, na němž jede průvodce, který skupinu vede, musí být vybaveno znějícím zvonkem pro jízdní kola umístěným v bezprostředním dosahu jezdcovy ruky ( nebo jiným zařízením vytvářejícím zvuk, obdobný zvonku jízdních kol ). Zvonek se smí používat jedině v případě nebezpečí. Chodce vždy osloví první jedoucí, tedy průvodce, tak aby nedošlo k polekání chodce zvukem za jeho zády. Vybavit zvonkem všechny vozítka skupiny segway se nedoporučuje.
 11. Vozítko segway zůstává dopravním prostředkem, i když se na jeho uživatele vztahují pravidla platná pro chodce dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Průvodce skupiny turistů, na vypůjčených vozítkách segway je zároveň ve funkci instruktora, uživatelé segway pod jeho vedením se pohybují po chodnících, které jsou součástí po zemních komunikací. Tedy činnost firem provozujících půjčování vozítek segway návštěvníkům Prahy se tím podobá praktické výuce autoškol. Proto by oprávnění k provozování takovéto činnosti mělo být upraveno podobně jako oprávnění k provozování autoškoly. Doporučujeme povolit provozování půjčovny segway vozítek jen těm subjektům, které budou sdruženy do asociace a podrobí se společným pravidlům.
 12. Každé vozítko segway musí mít své označení, které identifikuje půjčovnu samotnou. Pokud dochází ke vzájemnému půjčování vozítek mezi jednotlivými půjčovnami, musí být všechna vozítka označena jednotným – aktuálním provozovatelem. Označení slouží nejen k aktuálnímu označení provozovatele, odpovědného za danou vyjížďku na segway, ale též jako reklama. Kovové tabulky nejsou přípustné, neboť by mohli vést k zvětšení rizika úrazu.
 13. Průvodce skupiny je též povinen prokázat na výzvu svou totožnost příslušníkům Policie ČR, nebo Městské policie. K tomu musí zastavit a dát pokyn k zastavení celé skupiny, kterou vede. Policista je oprávněn použít technické prostředky k ověření, zda podezřelý uživatel není pod vlivem alkoholu. V pozitivním případě se vozítko segway zadrží a poté přepraví provozovateli na jeho náklady.
 14. Průvodce má právo výpůjčku vozíku segway odmítnout klientovi, který po běžné instruktáži neovládá řízení segway a jehož jízda by představovala riziko pro něho samotného či okolí. Posouzení průvodce je subjektivní a na výpůjčku není právní nárok.
 15. Hmotnost uživatele vozítka segway ( včetně jeho věcí – batůžek apod.) musí být v rozsahu 25 až 117 kg.
 16. Na území s převažující rekreační funkcí ( např.: v parku ) je třeba klást zvláštní důraz na bezpečnost chodců.

Průběh vyjížďky na stroji segway

Klient se dostaví na naší základnu v hotelu Intercontinentál 43/5 cca. 10 minut před vyjížďkou samotnou. Buď do naší kanceláře nacházející se v hotelu za Lobby barem po levé straně, nebo přímo na místo startu segway vyjížďky v oblasti vlajek před hlavním vstupem do hotelu Intercontinentál. Doporučujeme Vám pro vyjížďku na segway teplejší oblečení než co by jste si oblékli pro běžnou chůzi za daného počasí. Obuv doporučujeme pohodlnou, nejlépe tenisky, nedoporučujeme vysoký podpatek. Helmu, pláštěnku, rukavice můžeme zapůjčit zdarma.

Po setkání klienta s průvodce je klientovi dána k podpisu deklarace, která je uvedena níže. Poté si klient nasadí helmu a je mu přednesena instruktáž, jak segway ovládat. Následně se klient za asistence průvodce zacvičí do jízdy na stroji segway. Po zvládnutí ovládání stroje segway se vyráží v čele s průvodcem na vyjížďku samotnou.

Deklarace

V této deklaraci klient před vyjížďkou stvrzuje níže uvedený text:

Byl jsem instruktorem obeznámen o bezpečném užívání stroje Segway před jeho použitím. Před jízdou mi byla nabídnuta helma a souhlasím s tím, že helmu použiji. Tímto způsobem přijímám všechny rizika, spojená s užíváním stroje Segway během jízdy i pro všechny ostatní případy. Uvědomuji si, že může vzniknout odpovědnost z mé nedbalosti a nepozornosti, třetí straně a akceptuji plnou zodpovědnost plynoucí z mých aktivit.Riziko zahrnuje, ale neomezuje se pouze na: ostatní jezdce, chodce, dopravu a stavební zařízení.Jako nezávislý jezdec prohlašuji, že rozumím a souhlasím s plnou zodpovědností, že budu provozovat bezpečnou jízdu na stroji Segway.Akceptuji kompletní finanční zodpovědnost za poškození, nebo ztrátu stroje Segway během jízdy.Budu se řídit a následovat instruktora. Rozumím a akceptuji půjčovací pravidla a omezení.

Podpisem tohoto dokumentu stvrzuji, že jsem jej přečetl, rozumím mu a akceptuji podmínky.

Stručný popis ovládání vozíku segway

Segway je dvoukolové vozítko, na kterém stojíte ve vzpřímené poloze a řídíte vozítko pomocí předklánění těla dopředu, dozadu a směr jízdy nakláněním řídítek doprava, doleva. Segway je bezpečný způsob přepravy, jehož zvládnutí Vám zabere pouze několik okamžiků – jde totiž jen o to uvěřit, že opravdu nespadnete. Je prakticky nemožné se s vozítkem skácet na zem, a tak se nemusíte bát, že zvládnutí řízení Vás bude stát nějakou zvláštní námahu. Řízení je naopak velmi zábavné, protože stroj ovládáte prakticky jen pohybem svého těla. Vpřed se pohybujete tak, že se prostě předkloníte. Čím větší předklon, tím vyšší rychlost! Znovu zabrzdíte prostě tak, že se narovnáte; a při mírném záklonu Segway začne brzdit. Segway výborně nahradí chůzi a umožní Vám manévrovat na malém prostoru. Pojďte se s námi vychutnat jízdu na tomto futuristickém vozítku.

Technické parametry segway X2

Váha vozítka54,4 kg
Nosnost 25 kg až 115 kg
Dojezdaž 32 km
Nejvyšší rychlostaž 21 km / 1 hod

Technické parametry segway I2

Váha vozítka48 Kg
Nosnost 25kg až 115 kg
Dojezdaž 40 km
Nejvyšší rychlostaž 21 km / 1 hod

Seznámení se s jízdou

Ovládání Segway HT je intuitivní a přirozené. Jakmile na něj nastoupíte, ocitáte se plně pod ochranou dynamické stabilizace. Mírným náklonem vpřed se začnete pohybovat dopředu, čím větší tento náklon je, tím rychleji jedete. Brzdění provádíte opětovný narovnáním se do vzpřímené polohy, v případě záklonu začne Segway HT za stejných podmínek jako v předchozím případě couvat. Zatáčení je ovládáno na otočné části řidítek podobně jako plyn u motorky. Zvládnutí základů ovládání Segwaye HT je otázkou několika minut, již po takto krátkém seznámení se dokážete plynule pohybovat a pochopíte jeho podstatu. Segway HT nahrazuje chůzi, umožňuje vám manévrovat ve velmi malém prostoru, dokáže se otočit kolem své vlastní osy a pokud potřebujete zastavit, Segway HT s vámi bude prostě stát na místě.

Použití Segwaye HT je velice všestranné, od osobních účelů, jako je cesta do práce, na nákupy, nebo výlet do přírody, až po profesionální použití v oblasti policie, pošty, dopravy na veletrzích, až po pohyb zaměstnanců ve volném terénu apod. Segway HT je vynikající partner pro cestování v městském prostředí, díky pneumatikám Michelin skvěle zvládá všechny druhy povrchů, nepřekvapí jej ani outdoorové výlety po lesních cestách, loukách a ve volném terénu. Všechny součásti Segweye HT jsou velmi dobře chráněny před nejrůznějšími externími vlivy prostředí. Je odolný vůči prachu, vlhku, vibracím a změnám teploty.

Kromě řady bezpečnostních opatření běžných u všech Segwayů přichází Segway X2 ve standardu s novinkami, jako je bezdrátový ovladač InfoKey, který řidiči umožňuje sledovat rychlost, ujetou vzdálenost, stav baterií, nebo aktivovat zabezpečení. Řidítka LeanSteer je možné nastavit podle Vašich potřeb.

Pro rezervaci nebo informace nás můžete kontaktovat na:
ČeskyEnglish +420 775 004 078                Deutsch +420 725 006 800
русский +420 725 405 615                  E-mail: info@ecotours.cz

Autorizovaná půjčovna osobních transportérů Segway. Poskytovatel zajišťuje služby dle předepsaného standardu s důrazem na kvalitu a bezpečnost. Nezaměňovat s neautorizovanými subjekty.

Nabídka půjčovny segway

Půjčovna dvoukolek SEGWAY X2, I2

Děkujeme, že jste vstoupili do kontaktu s naší půjčovnou segway. Naše půjčovna segway, která má již pětiletou tradici, Vám nově nabízí oba typy segway, tedy segway X2 terénní a segway I2 městský. Naše půjčovna nabízí své služby, jak pro zájemce o průvodcované vyjížďky Prahou na segway, tak pro outdoorové, teambuildingové, incomingové společnosti kdekoli po celém území České Republiky.

Segway je jedinečná a oblíbená dvoukolka. Jízda na segway je intuitivní a velice snadná, zvládne ji opravdu každý klient. Přijďte si k nám do naší půjčovny segway vyzkoušet tento nadčasový dopravní prostředek.

Kontaktní údaje - SEGWAY PRAHA

Provozovna
Hotel Grandior
Na Florenci 1412/29
Praha 1
info@ecotours.cz

Pro rychlou komunikaci, či rezervaci nám pište Vaše dotazy na:

info@ecotours.cz
info@pujcovna-segway.cz

Copyright © 2010 - 2024 Super Segway Tours, webdesign by web-evolution

katalog katalog odkazů Website Analysis BezpečnýNET VproV s.r.o. - Deutsch VproV s.r.o. - Pусский VproV s.r.o. - Français VproV s.r.o. - Espanol VproV s.r.o. - Italiano VproV s.r.o. - Slovensky VproV s.r.o. - Polski